حالت نمایش:
قلمکار طرح بته 30x30
نمایش سریع

قلمکار طرح بته 30x30

سفارش (0)
38,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح ترنج 40x40
نمایش سریع

قلمکار طرح ترنج 40x40

سفارش (0)
42,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح تک ترنج 40x40
نمایش سریع

قلمکار طرح تک ترنج 40x40

سفارش (0)
30,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح سرو 30x30
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قلمکار طرح سرو 30x30

سفارش (0)
38,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح شمسه 30x30
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قلمکار طرح شمسه 30x30

سفارش (0)
38,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح شکارگاه 30x30
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قلمکار طرح شکارگاه 30x30

سفارش (0)
38,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح شکارگاه 30x50
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قلمکار طرح شکارگاه 30x50

سفارش (0)
42,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح شکارگاه 40x40
نمایش سریع

قلمکار طرح شکارگاه 40x40

سفارش (0)
42,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح شیخ لطف الله 40x40
نمایش سریع

قلمکار طرح شیخ لطف الله 40x40

سفارش (0)
42,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح طاووس 40x40
نمایش سریع

قلمکار طرح طاووس 40x40

سفارش (0)
42,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح مادر و بچه 60x60
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قلمکار طرح مادر و بچه 60x60

سفارش (0)
50,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح کاشی ستاره 30x30
نمایش سریع

قلمکار طرح کاشی ستاره 30x30

سفارش (0)
38,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

قلمکار طرح گل و مرغ 30x30
نمایش سریع

قلمکار طرح گل و مرغ 30x30

سفارش (0)
38,000تومان

نقوش ظریف و زیبای سنتی اجراشده روی زمینه‌ی پارچه‌ای سفره قلمکار، رنگ‌های جذاب و اعتبار هنرمند سازنده، همگی جزو مواردی هستند که این اثر اصیل را به انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی تبدیل می‌کنند. این رومیزی مربع‌شکل، طول و عرضی در حدود ۴۰ سانتی‌متر دارد و سطح آن با نقوش زیبای بته جقه رنگارنگ پوشانده شده است.  آثار دستی ایرانی به د..

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)